Wednesday, July 27, 2011

Curled Up

acrylics (NFS)

Tuesday, July 26, 2011Mourning (acrylics) NFS)

I kveld er gatene fylt av kjærlighet.


Vi har valgt å besvare grusomhet med nærhet.


Vi har valgt å møte hat med samhold.


Vi har valgt å vise hva vi står for.


Norge er et land i sorg. Vi tenker på alle som har lidd tap. Som savner.


På alle som gjorde en heroisk innsats for å redde liv og gjenopprette tryggheten vår. Og på lederne våre som har blitt satt på vanskelige prøver de siste dagene.


De som oppholdt seg på Utøya og i Regjeringskvartalet var mål for terroren, men den rammer oss alle.


Tydelig og forferdelig har vi sett hvor store konsekvenser enkeltmenneskers handlinger kan få.


Det viser samtidig at det betyr noe hvilke holdninger hver enkelt av oss har, hva vi velger å bygge livene våre på. Og hvordan vi velger å bruke det til beste for hverandre og samfunnet vi lever i.


Etter 22. juli kan vi aldri igjen tillate oss å tenke at våre meninger og holdninger er uten betydning. Vi må møte hver dag, rustet til kamp for det frie og åpne samfunnet vi er så glad i.


Kjære unge: Dere er vårt korrektiv, vårt mot og vårt håp. Det er dere som skal forme og bestemme hvilket Norge vi skal ha i årene framover. Hver og en av dere er umistelige. Men vi har mistet mange.


Det Norge vi vil ha skal ingen ta fra oss.


I kveld er gatene fylt av kjærlighet.


Vi står overfor et valg. Vi kan ikke gjøre det som skjedde ugjort.


Men vi kan velge hva dette skal gjøre med oss som samfunn og som enkeltmennesker.


Vi kan velge at ingen skal måtte stå alene


Vi kan velge å stå sammen.


Det er opp til hver enkelt av oss nå. Det er opp til deg og det er opp til meg.


Sammen har vi en jobb å gjøre. Det er en jobb som må gjøres rundt middagsbordet, i kantina, i organisasjonslivet, i det frivillige, av menn og av kvinner, i distriktene og i byen.


Vi vil ha et Norge hvor vi lever sammen i fellesskap med frihet til å mene og ytre oss, hvor vi ser forskjeller som muligheter, hvor friheten er sterkere enn frykten.


I kveld er gatene fylt av kjærlighet.


Monday, July 25, 2011Not for sale.

Kringsatt av Fiender,
gå inn i din tid!
Under en blodig storm -
vi deg til strid!

Kanskje du spør i angst,
udekket, åpen:
hva skal jeg kjempe med
hva er mitt våpen?

Her er ditt vern mot vold,
her er ditt sverd:
troen på livet vårt,
menneskets verd.

For all vår fremtids skyld,
søk det og dyrk det,
dø om du må - men:
øk det og styrk det!

Stilt går granatenes
glidende bånd
Stans deres drift mot død
stans dem med ånd!

Krig er forakt for liv.
Fred er å skape.
Kast dine krefter inn:
døden skal tape!

Elsk og berik med drøm
alt stort som var!
Gå mot det ukjente
fravrist det svar.

Ubygde kraftverker,
ukjente stjerner.
Skap dem, med skånet livs
dristige hjerner!

Edelt er mennesket,
jorden er rik!
Finnes her nød og sult
skyldes det svik.

Knus det! I livets navn
skal urett falle.
Solskinn og brød og ånd
eies av alle.

Da synker våpnene
maktesløs ned!
Skaper vi menneskeverd
skaper vi fred.

Den som med høyre arm
bærer en byrde,
dyr og umistelig,
kan ikke myrde.

Dette er løftet vårt
fra bror til bror:
vi vil bli gode mot
menskenes jord.

Vi vil ta vare på
skjønnheten, varmen
som om vi bar et barn
varsomt på armen!


English literal translation By Morten Årstad (2011)


Surrounded by enemies,
go into your time!
Under a bloody storm -
devote yourself to fight!

Maybe you ask in fear,
uncovered, open:
with what shall I fight
what is my weapon?

Here is your defense against violence
here is your sword:
the belief in our life,
the worth of mankind.

For all our future's sake,
seek it and cultivate it,
die if you must - but:
increase it and strengthen it!

Silently goes the grenades'
conveyor belts
Stop their drift towards death
Stop them with spirit!

War is contempt for life.
Peace is to create.
Throw your strength into it:
Death shall lose!

Love and enrich with dreams
all that was great!
Go towards the unknown
wring answers out of it.

Unbuilt power plants,
unknown stars.
Create them, with spared lives'
bold brains!

Noble is mankind,
the earth is rich!
If there is need and hunger
it is by deceit.

Crush it! In the name of life
injustice shall fall.
Sunshine and bread and mind
is possessed by all.

Then the weapons sink
powerless to the ground!
We create human worth
we create peace.

Those who in the right arm
carry a burden,
precious and inalienable,
can not murder.

This is our promise
from brother to brother:
We will be good to
humanity's earth.

We will take care of
the beauty, the warmth
as if we carried a child
carefully in our arms!